Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset
img

Celem projektu Innovative moving bed adsorption process for CO2 capture in coal-fired power plants operated under variable load (InnCapPlant) jest przeprowadzenie badań nad innowacyjną metodą wychwytywania CO2 ze spalin powstających w procesie spalania pyłu węgla kamiennego w kotle energetycznym. Metoda ta została opracowana przez partnera przemysłowego projektu (SINTEF Industry-Norwegia). Metoda opiera się na wykorzystaniu węgla aktywnego w procesie adsorpcji w złożu ruchomym.

Wstępne wyniki pozwalają na stwierdzenie, że energochłonność metody jest niższa od energochłonności dotychczasowych metod opartych na procesie absorpcji chemicznej lub na procesie wychwytywania w złożu nieruchomym.

Projekt ma na celu wykazanie przydatności metody do szybkich zmian obciążenia bloku energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego wzrostu mocy.

Projekt został podzielony na etapy w ramach, których partnerzy zaprojektują i zbudują stanowisko badawcze dla proponowanej metody wychwytywania CO2 z gazów spalinowych.

Stanowisko badawcze zostanie zainstalowane w jednej z polskich elektrowni. W celu potwierdzenia przydatności metody do pracy w warunkach rzeczywistych, pomiary będą przeprowadzane podczas pracy bloku energetycznego w warunkach nieustalonych.

Na podstawie pomiarów oszacowana zostanie:

  • wydajność,
  • współczynnik wychwytywania CO2,
  • zużycie energii.

W oparciu o wyniki testów i pomiarów, partnerzy podejmą wysiłki w celu skalowania modelu badawczego do warunków przemysłowych.

W projekcie InnCapPlant Politechnika Krakowska pełni rolę lidera, zaś partnerami są czołowe norweskie jednostki naukowe, tj.:

  • Norwegian University of Science and Technology NTNU
  • SINTEF – SINTEF Industry

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK

img

Schemat procesu wychwytywania CO2 proponowany w projekcie InnCapPlant

Projekt jest  realizowany w ramach programu „Badania stosowane”. Program wdrażany jest w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem Programu jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej miedzy Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: 1.01.2021 – 31.12.2023

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 339 559 PLN

Całkowity budżet projektu to: 8 930 394 PLN.

PARTNERZY

img
img
img
img