Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Rekrutacja kandydatów na studia na kierunku ENERGETYKA rozpoczynające się od roku akademickiego 2019/2020 prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: 
rws@pk.edu.pl
tel. 12 628 28 09
Informacja o kierunku

Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej od przeszło 20 lat kształci studentów na kierunku ENERGETYKA. Zajęcia prowadzone są na specjalnościach: Systemy i Urządzenia Energetyczne, Energetyka niekonwencjonalna oraz Instalacje, systemy i urządzenia grzewcze .
W związku z wprowadzaniem Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) kształcenie w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na Politechnice Krakowskiej prowadzone będzie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (WIŚiE). Nowy Wydział PK powstał w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii Środowiska, do którego dołączył Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. 

KIERUNEK STUDIÓW

Kierunek Energetyka jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: Systemy i urządzenia energetyczne i Energetyka niekonwencjonalna, Instalacje, systemy i urządzenia grzewcze na studiach I a na studiach II stopnia Energetyka jądrowa, Energetyka niekonwencjonalna, Modelowanie komputerowe w energetyce, Systemy i urządzenia energetyczne oraz prowadzona w języku angielskim Energy systems and machinery. W czasie studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Posiądziesz umiejętność prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku Energetyka przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii. Poznasz zagadnienia związane z dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej i z zasadami ochrony środowiska.

ABSOLWENCI KIERUNKU

Absolwenci znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii konwencjonalnej oraz słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę dotyczącą zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i dystrybucją energii. Biegle posługują się programami komputerowymi wspomagającymi procesy projektowania, modelowania i podejmowania decyzji (CAD, MES, CFD, EBSILON, OZC, CO).

Uprawnienia dla absolwentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju RP z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278) absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie.

Ponadto studenci kierunku ENERGETYKA mogą w czasie studiów ubiegać się o świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne” na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup:

 • Gr. 1 – Urządzenia elektryczne,
 • Gr. 2 – Urządzenia energetyki cieplnej,
 • Gr. 3 – Urządzenia instalacji i sieci gazowych.
absolwent
zatrudnienie

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

 • w zakładach energetyki cieplnej zawodowej (elektrownie, elektrociepłownie)
 • i przemysłowej (siłownie różnej wielkości i różnych branż),
 • w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii,
 • w gospodarce komunalnej,
 • w przedsiębiorstwach i firmach produkujących, projektujących oraz instalujących systemy i urządzenia energetyki cieplnej i grzewczej,
 • w biurach projektowych przemysłu energetycznego,
 • w jednostkach naukowo-badawczych,
 • w szkolnictwie,
 • w instytucjach administracji państwowej i samorządu terytorialnego związanych z sektorem energetycznym,
 • w handlu i usługach związanych z systemami energetyki cieplnej i grzewczej,
 • własna działalność gospodarcza.