Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych pracowników prowadzących dyplomy na kierunku Energetyka

1. Prof. dr hab. inż. Jan Taler
odwrotne zagadnienia przewodzenia ciepła; pomiar gęstości strumienia ciepła i współczynnika wnikania ciepła; modelowanie procesów zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów żużlem i popiołem; dynamika dużych kotłów parowych; modelowanie numeryczne pracy przegrzewaczy pary w stanach nieustalonych; naprężenia cieplne; monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem trwałości resztkowej; wymienniki ciepła; pompy ciepła; ogniwa fotowoltaiczne; energetyka odnawialna; odnawialne źródła energii

2. Prof. hab. inż. Wiesław Zima
symulacje zjawisk przepływowo-cieplnych zachodzących w powierzchniach ogrzewalnych kotłów energetycznych; energetyka odnawialna w instalacjach grzewczych i wentylacyjnych; symulacje CFD procesów wymiany ciepła; projektowanie sieci i węzłów cieplnych; audyt i charakterystyka energetyczna budynków; analiza ekonomiczna różnych systemów ogrzewania i nośników energii

3. Dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK

4. Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
obliczanie komory paleniskowej kotła, obliczenia obiegu naturalnego i krotności cyrkulacji w kotłach energetycznych; stechiometria spalania i wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych; wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła i spadków ciśnienia w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych; obliczenia cieplne kotła; wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do pokrycia zapotrzebowania energetycznego domów jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej

5. Dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK
badania i obliczenia dotyczące maszyn i urządzeń energetycznych (kotły, turbiny, wymienniki ciepła, rurociągi itp.); wymiana ciepła; bezpieczeństwo i pewność eksploatacji urządzeń energetycznych; prognozowanie trwałości ciśnieniowych elementów urządzeń energetycznych; pomiary w energetyce cieplnej, w tym projektowanie urządzeń do pomiarów specjalnych (gęstość strumienia ciepła, temperatura spalin w komorze kotła itp.); badanie pełzanie wysokoprężnych rurociągów; mostki termiczne w energetyce; energetyka konwencjonalna i odnawialna w systemach grzewczych (projektowanie, analizy); charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych; nośniki energii; urządzenia pomocnicze elektrowni; zagadnienia prawne w energetyce

6. Dr hab. inż. Damian Muniak, prof. PK

optymalizacja zużycia energii w budynkach; audyt i charakterystyka energetyczna budynków; świadectwa charakterystyki energetycznej budynków; sprzężona analiza cieplno-hydrauliczna instalacji ogrzewczych w budynkach; projektowanie i optymalizacja parametrów pracy instalacji ogrzewczych; badanie i modelowanie parametrów pracy zaworów regulacyjnych i grzejników; analiza ekonomiczna stosowania różnych źródeł i nośników energii na potrzeby zaspokajania potrzeb cieplnych budynków; odnawialne źródła energii, ciepłownictwo i ogrzewnictwo

 

7. Dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła w rurach eliptycznych dla przepływu przejściowego i turbulentnego; badania rozpływu wody w wymienniku ciepła z rurami eliptycznymi (dla różnych konfiguracji kolektorów wlotowych); modelowanie numeryczne procesów wymiany ciepła w podziemnych, podwodnych i napowietrznych liniach kablowych; modelowanie procesów wymiany ciepła w liniach kablowych; modelowanie matematyczne procesów odparowania w rurach pionowych ożebrowanych; optymalizacja w zagadnieniach inżynierii cieplnej; analizy przepływo-cieplno-wytrzymałościowe wysokosprawnych wymienników ciepła; modelowanie rozkładu temperatury w chłodzonej łopatce turbiny gazowej; projektowanie układów chłodzenia dla paneli fotowoltaicznych; regulacja mocy ogrzewania elektrycznego dla budynków jednorodzinnych i optymalizacja zapotrzebowania energetycznego budynku; układy fotowoltaika-pompy ciepła w zastosowaniu do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; modelowanie numeryczne procesów przepływowo-cieplnych w programach quickersim i matlab (konwekcja swobodna, przepływ laminarny, przepływ turbulentny); zastosowanie algorytmów heurystynych (metoda roju cząstek, algorytmy genetyczne, algorytm jaya) w optymalizacji warunków pracy podziemnych linii kablowych; modelowanie numeryczne wymiany ciepła w wymiennikach ciepła z ożebrowanymi rurami eliptycznymi

8. Dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK

9. Dr inż. Piotr Cisek
elektryczne ogrzewanie akumulacyjne; odnawialne źródła energii; ogniwa paliwowe i technologie wodorowe; uzdatnianie wody dla potrzeb energetyki

10. Dr inż. Anna Korzeń

11. Dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
sieci ciepłownicze i węzły cieplne; projekty instalacji ogrzewania i wentylacji z wykorzystanie różnych źródeł ciepła dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i użyteczności publicznej; odnawialne źródła energii; audyt energetyczny budynków; analiza ekonomiczna różnych rozwiązań systemów grzewczych; ogrzewanie budynków przemysłowych i magazynowych

12. Dr inż. Dorota Skrzyniowska

uzdatnianie powietrza w klimatyzacji; systemy wentylacji i klimatyzacji; kształtowanie środowiska wewnętrznego; badanie jakości środowiska wewnętrznego; systemy chłodnicze i ziębnicze; badanie i określanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych o kształcie płaskim i rurowym

13. Dr inż. Monika Rerak

projekty instalacji ogrzewania i wentylacji z wykorzystaniem różnych źródeł ciepła dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i użyteczności publicznej; odnawialne źródła energii; audyt energetyczny budynków; analiza ekonomiczna i ekologiczna różnych rozwiązań systemów grzewczych; zastosowanie algorytmów w optymalizacji warunków pracy podziemnych linii kablowych/odnawialnych źródeł energii

14. Dr inż. Ewa Kozak-Jagieła

odnawialne źródła energii w szczególności fotowoltaika; audyt energetyczny budynku i optymalizacja zapotrzebowania energetycznego budynku; optymalizacja zużycia energii w budynkach; świadectwa charakterystyki energetycznej budynków; analizy ekonomiczne różnych rozwiązań systemów grzewczych.

15. Dr inż. Marek Majdak

wymiana ciepła w komorze paleniskowej kotła; stechiometria spalania i wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych; obliczenia cieplne kotła; analiza ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej

Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5)

1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

2. Dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
analiza wytrzymałościowa elementów kotłów, konstrukcji powłokowych oraz innych urządzeń energetycznych (analiza zjawisk: liniowych i nieliniowych, cieplno-wytrzymałościowych, drgań własnych i wymuszonych, obliczenia zmęczeniowe); modelowanie numeryczne procesów przepływowych oraz wymiany ciepła; modelowanie numeryczne turbin wiatrowych oraz ich środowiska pracy

3. Dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
odwrotne zagadnienia przewodzenia ciepła; pomiary nieustalonej temperatury; wyznaczanie współczynników wnikania i przenikania ciepła oraz gęstości strumienia ciepła w instalacjach energetycznych; odnawialne źródła energii (projektowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych)

4. Dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
modelowanie matematyczne i badania eksperymentalne wymienników ciepła; identyfikacja rzeczywistych warunków pracy maszyn i urządzeń energetycznych (pomiar temperatury, gęstości strumienia ciepła, współczynników wnikania i przenikania ciepła, emisji zanieczyszczeń); energetyka jądrowa; uciepłowienie bloków energetycznych; możliwość rewitalizacji elektrowni węglowych małych i średnich mocy; ochrona środowiska w energetyce (technologie redukcji emisji szkodliwych związków do atmosfery); energetyka odnawialna (MEW, wiatrowa i słoneczna)

5. Dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
modelowanie numeryczne wymienników ciepła (analiza wpływu zanieczyszczeń, konfiguracji geometrycznych, rozstawu rur, itp. na parametry czynników) – ANSYS CFX; budynki energooszczędne oraz pasywne z elementami budynku inteligentnego; analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych; projekty instalacji w budynkach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

6. Dr inż. Karol Kaczmarski